Statut Stowarzyszenia

Status

Stowarzyszenia Idziemy na spacer

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Idziemy na spacer, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.

§ 4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płońsk.

§ 6.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z niej służy realizacji celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.

§ 8. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach działania.

§ 10. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników i zlecać wykonanie niektórych prac innym podmiotom.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 11. Głównym celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Płońska i okolic, udzielanie wsparcia tymże osobom oraz ich rodzinom.

§ 12.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

1. Działalność informacyjną.

2. Organizację imprez masowych o charakterze kulturalno-sportowym mających na celu aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

3. Udzielanie wsparcia materialnego i organizacyjnego osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

4. Współpracę z administracją rządową i samorządową, instytucjami oraz organizacjami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

5. Popularyzację w społeczeństwie idei tolerancji i współżycia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.

§ 13.

1. Środki na w/w cel Stowarzyszenie będzie pozyskiwać z wpłat pieniężnych dokonywanych na konto bankowe Stowarzyszenia, a także zbiórek podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki na swą działalność również ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z majątku, ofiarności publicznej, dotacji państwowych i samorządowych, programów unijnych oraz wszelkich innych źródeł, na które pozwalają obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych

2. Członków wspierających

3. Członków honorowych

§ 16.

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz dający rękojmię prawidłowej realizacji celów Stowarzyszenia

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji popartej podpisem dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i po odbyciu z zainteresowanym rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia

§ 17.

1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.

2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Zarządu podejmowanej na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia lub na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w tym uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

§ 18.

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała stałą lub wydajną pomoc finansową lub rzeczową w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członkostwo przyznaje i pozbawia go Zarząd Stowarzyszenia przez uchwałę, w wyniku jawnego głosowania.

5. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności, za wyjątkiem uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 19.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

c. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a. przestrzegania statutu i regulaminów Stowarzyszenia,

b. regularnego opłacania składek członkowskich,

c. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

§ 20.

5. Członek wspierający ma prawo do:

a. głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,

b. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu o skreśleniu go z listy członków.

6. Członek wspierający ma obowiązek:

a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

c. finansowego i rzeczowego wspierania działalności Stowarzyszenia.

§ 21.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. skreślenia z listy członków przez Zarząd w drodze uchwały z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,

d. wykluczenia uchwałą Zarządu za:

- działanie sprzeczne z postanowieniami Statutu,

- za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu utracenia praw publicznych.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia terminie 30 dni od podjęcia uchwały.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 22.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna

§ 23.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata,

2. Członkowie wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia tę samą funkcję mogą pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

§ 24.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie honorowi,

c. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 25.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata w terminie 30 marca.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad.

4. Obradami kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, protokolant.

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50%+1 ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

6. Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych (kworum) na okres czterech lat, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd, a także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały Zarządu lub otrzymania wniosku.

10. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wymaganym terminie, Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 60 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd o odmowie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

11. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

1. Uchwalenia statutu i jego zmian.

2. Wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia.

3. Udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Ustalanie programu działania Stowarzyszenia.

5. Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.

6. Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań władz Stowarzyszenia- Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 27.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

3. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

4. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

5. Skład osobowy organów Stowarzyszenia ustalony w trybie pkt. 2 i 3 zatwierdza lub odrzuca w formie uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu.

6. W przypadku odrzucenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia składu osobowego organu Stowarzyszenia uzupełnionego w trybie pkt. 2 i 3 wyboru nowego składu osobowego organu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 28.

Zarząd

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz, nawiązuje i utrzymuje kontakty.

2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia wybiera zebranie założycielskie członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

4. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków.

5. Zarząd ze swego grona wybiera wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

6. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

7. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zarządu jest Prezes lub członek Zarządu przez niego uprawniony.

8. W przypadku ustąpienia Prezesa lub zaistnienia innych zdarzeń uniemożliwiających pełnienie funkcji przez Prezesa jego funkcję przejmuje Wiceprezes lub jeśli to nie jest możliwe inna osoba będąca członkiem Zarządu wybrana przez członków Zarządu.

9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.

10. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

a. w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć ponadto członkowie honorowi Stowarzyszenia z głosem doradczym.

b. wymienione w pkt. 9 a osoby są informowane przez Zarząd Stowarzyszenia o terminach posiedzeń Zarządu.

11. Sekretarz tworzy biuro do obsługi i funkcjonowania Stowarzyszenia i kieruje jego działalnością.

12. Skarbnik sprawuje pieczę nad sprawami finansowymi Stowarzyszenia oraz prowadzi prace na zewnątrz organizacji celem uzyskania środków finansowych. Skarbnik zobowiązany jest do składania Zarządowi sprawozdań ze stanu finansowego Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na miesiąc.

13. Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

14. Zarząd opiera swą działalność na pracy społecznej członków Zarządu Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników i zlecać wykonanie niektórych prac innym podmiotom.

§ 29.

Do zakresu działania Zarządu należy:

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d. ustalenie budżetu Stowarzyszenia,

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

f. Zarząd może powołać grupy robocze,

g. podejmowaniem decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

h. zwoływanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,

j. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

k. określanie zadań bieżących Stowarzyszenia,

l. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia.

§ 30.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i członków.

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Zebraniu Założycielskim w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

3. Pierwsza Komisja Rewizyjna jest wybierana przez zebranie założycielskie członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli Zarządu przynajmniej raz w roku.

5. Komisja rewizyjna obraduje i przeprowadza kontrole w obecności co najmniej trzech członków, pod warunkiem, że o pracy powiadomieni zostali wszyscy członkowie.

6. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów nie będących członkami Stowarzyszenia.

§ 31.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi kontroli,

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 32.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U Nr 26, poz. 306, 2001 r Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowania spraw.

Rozdział V

§ 33.

Majątek i fundusze

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 34.

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki,

c. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

d. dotacje,

e. dochody z majątku Stowarzyszenia.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do dnia dziesiątego każdego miesiąca.

3. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35.

Statut organizacji zabrania:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 36.

1. Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezesa i Sekretarza.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa Wiceprezesa.

Rozdział VI

§ 37.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną, która prowadzi likwidację

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o prawo o stowarzyszeniach.

Protokolant Przewodniczący zebrania